Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 11

Tarih: Kasım 2018

Sayı 11, Kasım 2018

  TARİH VE UYGARLIK SORUNLARI

 1. Ertan Eğribel - Ufuk Özcan • "Pozitivist Tarihyazımının Krizi ve Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar" • sf.7
 2. Baykan Sezer • "Modern Avrupa’da İktisat Düşüncesi Üzerine Notlar" • sf.13
 3. Ertan Eğribel • "XX. Yüzyılın Sonu ve XXI. Yüzyıla Giriş veya II. Binyılın Sonu ve III. Binyıla Girişte Yöntem: Toplumsal ve Tarihi Değişmenin Yönü veya Doğu-Batı Çatışmasında Denge/sizlik ve Yakın Doğu Cephe Mirası" • sf.23
 4. Ertan Eğribel • "Küresel Barbarlık Çağına Giriş Koşullarında Kemal Tahir-Baykan Sezer Teorik Mirasının Önemi: Devlet Ana’nın 51. Yılında Doğu- Batı Çatışması Görüşünün Yerliliği ve Çağdaşlığı" • sf.33
 5. Sarab Bayati • "Anadolu Türklüğü ile Türkmeneli Arasında İlişki ve Kerkük’te Güncel Durum" • sf.51
 6. OSMANLI UYGARLIK BİLİNCİ

 7. Hasan Saybir • "Osmanlı İmparatorluğu ve Floransa" • sf.67
 8. Oya Şenyurt • "Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Renklerin Siyasallaşması" • sf.77
 9. Mert Ağaoğlu - Hilâl Değirmenci • "Üsküdar Sıbyan Mektepleri ve Cumhuriyet Devrinde Geçirdikleri Tamirler" • sf.103
 10. Dr. Abdullah Cevdet • "Alfieri’nin Hükümdar ve Edebiyat Kitabı İçin Sunuş" • sf.113
 11. TARİH-MEKAN-BELLEK

 12. Hasan Saybir • "Osmanlı Şehrini Sosyolojik Bir Gözle Düşünme Denemesi" • sf.127
 13. İrem Sumru Müftüoğlu • "Günümüz Düğün Ritüellerinin Metalaşması Üzerine" • sf.143
 14. Tacim Çiçek • "Masalcı Öğretmen Samed Behrengi" • sf.163
 15. BATILILAŞMA, BATI SANATI VE TEMSİL

 16. Mert Ağaoğlu • "Platon ve Aristoteles’te Sanat ve Mimesis Kavramları" • sf.193
 17. Pelin Gülerkaptan • "Neoliberalizm ve Küreselleşme Ekseninde Bir Araç Olarak Müze ve Müzecilik" • sf.205
 18. Mehmet Tayanç • "Türk Ulusal Kimliği İnşasında Güneş Dil Teorisinin Rolü ve Önemi" • sf.227
 19. Berk Mete • "Kazova İşçilerinin Özyönetim Deneyimi: Diren Kazova Kooperatifi ve Özgür Kazova Tekstil Kolektifi" • sf.243