Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 9

Tarih: Ocak - Haziran 2015

Küresel Çözülme-Çürüme / Ahlakın Sefaleti-Sefaletin Ahlakı

  Günümüz Sosyoloji Tartışmaları

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Yeni Dünya Düzeni ve Toplumsal Değişme: Ahlakın Sefaleti-Sefaletin Ahlakı [New World Order And Social Change: Poverty Of Morality - Morality Of Poverty]" • sf.9
 2. Sezgin Kızılçelik • "İnsana ve Topluma Ahlâkın Kapısından Girmek ya da Dünyaya Ahlâkın Penceresinden Bakmak [Entering The Human And Society From The Moral’s Door Or Looking At The World From The Moral’s Window]" • sf.19
 3. Ufuk Özcan • "Türkiye’de Ahlak Sosyolojisinin Ahvali: Çelişkiler ve Köksüzleşme" • sf.41
 4. "[The Situation Of Moral Sociology In Turkey: Contradictories And Being Baseless]" • sf.47
 5. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 6. Gökçe Kaçmaz • "Kınalızâde Ali Çelebi’nin Ahlâk-ı Alâî Adlı Eserinde Temeddün Meselesi ve Osmanlı Şehirleşme Ahlâkı [The Issue Of Civilizing And The Ethic Of Ottoman Urbanization In The Kınalızâde Ali Çelebi’s “Ahlâk-ı Alâî”]" • sf.63
 7. Güneş Ayas • "Alâeddin Yavaşca ve Meşk Ahlakı: Yaşayan Bir Geleneğin Sosyolojik Analizi [Alâeddin Yavaşca And The Ethics Of Meşk: Sociological Analysis Of A Living Tradition]" • sf.77
 8. Ersan Ersoy • "Devlet Ahlakı veya Ahlaklı Devlet [The Morality Of The State Or Moral State]" • sf.95
 9. Hüsniye Canbay Tatar • "Eril ve Dişil Tavrın Ahlâk Anlayışına Yansımaları [Masculine And Feminine Manner’s Reflections To The Moral Sentiment]" • sf.119
 10. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

 11. Ertan Eğribel-H. Bayram Kaçmazoğlu • "Türkiye’de Yeni Düzen Ahlakı ve Değerleri Savunuculuğu: Cumhuriyet’ten Günümüze Sosyolojide Ahlak ve Hukuk Felsefesinin Öne Çıkarılması Üzerine Bazı Belirlemeler [Defensiveness Of New Order Morality And Values In Turkey: Some Specifi cations About Highlighting Moral Sentiment And Philiosophy Of Law In Sociology From Repuplic To Day]" • sf.135
 12. Birgül Koçak Oksev • "Hafıza Çalışmalarında Yeni Bir Yaklaşım: Wikipedia’nın Bir Hafıza Mekanı Olarak Değerlendirilmesi ve Türkçe Vikipedi Örneği [A New Perspective On Memory Studies: Analysing Wikipedia As A Place Of Collective Memory And The Case Of Turkish “Vikipedi”]" • sf.153
 13. Şinasi Öztürk • "Yoksullaşan Köyler: Muğla Köylerinde Bir Araştırma [Depleted Villages: A Research In Mugla’s Villages]" • sf.169
 14. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Ahlakın Sefaleti-Sefaletin Ahlakı

 15. Ertan Eğribel • "Küresel Barbarlık Çağına Giriş: Ahlakın Sefaleti-Sefaletin Ahlakı [Entrance To The Global-Barbarism Age: Poverty Of Morality-Morality Of Poverty]" • sf.209
 16. Aysun Körlü • "Toplumsal Gerçeğin Yitirilmesi ve Anti-Kahraman Ahlakı: Taxi Driver [Losing The Social Reality And Anti-Hero Morality: Taxi Driver]" • sf.223
 17. Atakan Hatipoğlu • "Türkiye’de Muhafazakârlık ve Siyasal Ahlak [Conservatism And Political Morality In Turkey]" • sf.233
 18. Ümit Öztürk • "Avrupa’da Çokkültürlülük Krizleri ve Göç Karşıtı Partilerin Yükselişi" • sf.271
 19. "[Crises Of Multiculturalism And Rise Of And Anti-Immigration Parties In Europe]" • sf.251
 20. Ertan Eğribel • "Küresel Barbarlık Ahlakı ve Modern Kökenleri: Toplumsal Çözülme, Çürüme ve Açmazın Müzminleşmesi [Global Barbarism Morality And Modern Bases: Obstinacy Of Social Disintegration, Corruption And Dilemma]" • sf.273
 21. Garbiyat: Toplumsal Gerçeğin Yitirilmesi ve Ahlakın Gündelik Yaşam İçinde Görünümleri

 22. Mustafa Solmaz • "Antik Dönemde Bedensel Hazların Manipülasyonu: Cinsellik ve İktidar İlişkisi [Moral Manipulation Of Physical Desires: The Relation Of Sexuality And Power]" • sf.293
 23. Selman Dinler • "İhsan Oktay Anar’ın Galiz Kahraman Romanında İdeolojik Örgü: Oryantalizm, Elitizm, Modernizm ve Postmodernizm [Ideological Structure In İhsan Oktay Anar’s Galiz Kahraman: Orientalism, Elitism, Modernism and Postmodernism]" • sf.313