Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 13-14

Tarih: Ekim 2017

Küresel Düzenin ve Toplumun Marjinalleşmesi / Sosyoloji ve Edebiyat

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Küresel Düzenin ve Toplumsalın Marjinalleşmesi

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "XXI. Yüzyıla Giriş: Küresel Düzenin ve Toplumsalın Birlikte Marjinalleşmesi Üzerine" • sf.9
 2. Ertan Eğribel • "Postmodern Çatışma ve Güvenlik İdeolojisi: Kıyamet Savaşları ve İslamofobi" • sf.17
 3. Ufuk Özcan • "Şerif Mardin’in Ardından" • sf. 27
 4. H. Bayram Kaçmazoğlu • "Müslüm Kabadayı’nın Öykülerinde Sosyolojik Temalar" • sf.35
 5. Sosyoloji ve Edebiyat - I

 6. Ertan Eğribel • "Sosyoloji ve Sanat-Edebiyat İlişkisi Üzerine" • sf.51
 7. Ufuk Özcan • "Edebiyat-Siyaset İlişkisi Bakımından Türk Edebiyatında Yenileşme Eğilimlerine/ Akımlarına Ana hatlarıyla Bir Bakış" • sf.59
 8. Hayati Tüfekçioğlu • "Başlangıç Dönemi Türk Romanları Üzerine Bazı Gözlemler" • sf.69
 9. Mustafa Uluçay • "Tarihsel ve Sosyolojik Gerçeklik Bağlamında Nasreddin Hoca ve Fıkraları" • sf.75
 10. Gülşah Erbiçer • "Osmanlı’da Kadın Şairler: Mihri Hatun Örneği" • sf.85
 11. Nihan Yıldız • "Osmanlı’nın Doğusundan Batı’nın Doğusuna Bakmak: Hindistanlı Alim Şibli Numani’nin Seyahatnamesinde Osmanlı- İngiliz-Hindistan İlişkileri Açısından Yenileşme ve Pan-İslamizm" • sf.91
 12. M. Eyüp Yavuz • "Servet-i Fünun Nesli: Ödipal Karmaşa ve Baba’nın Adı" • sf.101
 13. Sosyoloji ve Edebiyat - II

 14. Nur Balcıoğlu • "Halide Edip’in Fikir Dünyası ve Sinekli Bakkal Romanında Oryantalizm" • sf.109
 15. Çetin Ali Aytaç • "Yaban ve Ankara Romanlarının Gözüyle Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in İlk Yılları" • sf.119
 16. Büşranur Rızai • "Geleneksel Osmanlı Düzeninin Bozuluşu: Köyün Kamburu" • sf.127
 17. Gizem Aslan • "Edebiyatta Otorite, Baskı ve Kapatılma Halleri: Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu" • sf.135
 18. Adem Turan • "Yaşamın Ucuna Yolculuk: Temsilin Yitirilmesi, Kaygı ve Uyumsuzluk" • sf.143
 19. B. Nur Eldemir • "Zamanın ve Mekânın Kayboluşu: Sevgili Arsız Ölüm" • sf.149
 20. Sedat Karal • "Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık Adlı Romanında Gecekondulaşma ve Toplumsal Mücadeleler" • sf.157
 21. İrfan Arslan • "Sözlü Halk Kültürü Geleneği ve Sözün Kayboluşu" • sf.171
 22. Asiland Sinan Karaman • "Hakan Günday’ın Piç Romanı ve Edebiyatımızda Hiçlik" • sf.179
 23. Yiğit Kaytmaz • "Çizgi Romanlar ve Kadın Karakterlerin Değişimi" • sf.187
 24. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

 25. Emre Demirci • Yorumsamacı Yaklaşımlarda Nesnellik Tartışması • sf.197
 26. Özen B. Demir • "Bilim(ler), Kültür(ler) ve Semantik Patinaj: Polemikçiye Sırt Çantası" • sf.205
 27. Mehmet Aygün • "Sağ-Muhafazakâr-Milliyetçi Düşüncede Kültür-Medeniyet Tartışmaları ve Medeniyete Karşı Kültür Savunusu Üzerine" • sf.227
 28. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Küresel Düzenin ve Toplumsalın Marjinalleşmesi

 29. Ertan Eğribel • "Kurumlar Sosyolojisi: Batı Dünya Egemenliğinin İşleyişi, Marjinalleşmesi ve Otoriterleşmesi Açısından Bir Giriş" • sf.243
 30. Ertan Eğribel • "Sosyoloji ve Kurumlar Fetişizmi: Toplum Çözümü ve Denetiminin Batı Kurumları Ölçütü Temelinde Ele Alınması" • sf.279
 31. Ertan Eğribel-İpek Sayduk • "Durkheim’ın İntihar Tiplerinin Günümüzde Yeniden Değerlendirilmesi Gereği Üzerine" • sf. 301
 32. Bönlüğün Sosyolojisi: Toplumun Marjinalleşmesi ve Yeni Eğilimler

 33. Ertan Eğribel • "Düzenin Marjinalleşmesi, Toplumsal Bönleşme ve İntihar" • sf.331
 34. Beste Çebi • "Toplumsal Bir Rahatsızlık Biçimi Olarak Anksiyete Bozukluğu ve Kaygı Toplumu" • sf.355
 35. Tuğçe Celep • "Feminizmin Reklamlarda Pazarlanır Hale Gelmesi Üzerine" • sf.369
 36. Bekir Düzcan • "Gecikmiş Çocukluk ve Modernleşme: Çocukluğun Yeşilçam Sinemasındaki Serüveni" • sf.381
 37. Toplumsal Kimlik: Edebiyat, Müzik ve Mimari

 38. Koray Değirmenci- Ali Özdek • "Müzik, Kültürel Bellek ve Göçmenlerde Ulusötesi Kimliklerin İnşası: Hollanda Örneği" • sf.393
 39. Oya Şenyurt • "Edebi Metinlerde Korku Nesnesi ve Fantastik Öğelerin Kurgusu Olarak “Köşk”" • sf.419
 40. Adil Mesut Acar • "Geleneksel Yenişehir Konutları ve Özellikleri" • sf.433
 41. Tacim Çiçek • "“Zorunlu Yalnızlık”a Zorunlu İtiraz" • sf.445